Právní služby

Ke každému klientovi přistupuji individuálně podle jeho potřeb

Právo nemovitých věcí

Připravím Vám kupní i darovací smlouvu nebo dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví k převodu vlastnického práva. Vyřešíme spolu věcná břemena, zřízení zástavních práv i jiné zápisy na listu vlastnictví. Podpisy na listině Vám úředně ověřím a zastoupím Vás v katastrálním řízení tak, aby převod všech práv proběhl úspěšně a bez komplikací.

Advokátní úschovy

V rámci převodu nemovitostí Vám poskytnu advokátní úschovu finančních prostředků. Účty advokátní úschovy mám vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., přičemž pro každou Vaši úschovu je veden zvláštní účet u banky. Advokátní úschova je zaznamenána jak v Elektronické knize úschov u České advokátní komory, tak u banky.

Soudní spory

Zastoupím Vás v řízení při uplatnění Vašeho práva či vymáhání Vaší pohledávky u soudu, připravím veškeré podklady, podám žalobu a provedu Vás celým soudním řízením. Zaměřuji se na jak klasické vymáhání dlužných částek, tak na uplatnění směnečných nároků.

Rodinné právo

Potřebujete formálně vyřešit péči o děti a nastavit výživné, či vymáhat již dlužné výživné nebo se s manželem/manželkou rozvést a vypořádat majetek? Neváhejte mne kontaktovat, spojím se s protistranou, podám návrhy k soudu a budu zde pro Vás do vyřešení všech záležitostí s Vaší situací spojených.

Zakládání a správa společností

Ve spolupráci s notářskou kanceláří Vám založíme obchodní společnost a nastavíme právní strukturu Vašeho podnikání. V souvislosti s Vaším podnikání připravím obchodní podmínky, dokumenty k GDPR a jiné právně nezbytné dokumenty.

Trestní právo

Zastupuji poškozené v trestním řízení při uplatnění všech jejich nároků, mám bohaté zkušenosti z obou stran trestního práva, jak při obhajobě obviněných, tak při uplatnění nároků poškozených na škodu i nemajetkovou újmu.